@depana

Profile picture for user @depana

DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural

DEPANA és una associació catalana sense ànim de lucre de ciutadans i ciutadanes que actua per a la defensa, l’estudi i la conservació del patrimoni natural, alhora que promou la concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies i els ecosistemes. Creiem que totes les persones tenim el dret a gaudir d’un medi saludable i viure en un territori divers i sostenible. Volem incidir i participar en aquelles decisions individuals i col·lectives que afecten al medi ambient.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora