Emili Almazan

Orfeó de Sants

Orfeó de Sants.Associació per desenvolupar activitats culturals.

L’associació ORFEÓ DE SANTS està constituïda, com una entitat per fomentar el cant coral i la música i difondre l'art i la cultura, sense fins lucratius, polítics o religiosos, des del 8 de desembre de 1901.

Les finalitats artístiques i culturals són:

1 - La pràctica i desenvolupament del Cant Coral com especialitat de l’Art Musical, en totes les seves vessants pedagògiques, interpretatives i de creació.

2 - La pràctica i desenvolupament de la Música i, en especial, facilitar l’estudi, el procediment i la creació.

3 - La pràctica i desenvolupament de la Cultura i les Arts en totes les seves vessants.

4 - Promoure la música, les arts i la cultura com unes eines de millora i transformació social.

5 - Utilitzar els llenguatges artístics com mitjà d’integració i cohesió social.

6 - Cooperar i treballar en xarxa amb les institucions, nacionals i internacionals, per difondre la nostra Música, les Arts i la Cultura.

A) Per aconseguir les seves finalitats, l’Entitat realitzarà les activitats següents:

1 - El manteniment del cor “Orfeó de Sants”, format per veus mixtes, com a eix vertebrador de l’activitat coral de l’Entitat.

2 - El manteniment dels cors infantils i/o juvenils com instruments de formació i foment de futur de l’activitat coral de l’Entitat, i aquelles altres formacions corals adequades als seus fins.

3 - El manteniment d’una Escola de les Arts on es desenvolupin en especial la Música, el Teatre, la Dansa, la Literatura i totes les branques de les arts i la cultura, complementant les estructures de l’educació formal i reglada.

4 - El manteniment i desenvolupament d’aquelles activitats que suposin un reforç de les anteriors. No es permetrà cap activitat que pel seu caràcter socialment perjudicial sigui contrària als seus propòsits.

5 - Fer participar la ciutadania de les diferents creacions artístiques fetes en el si de l’Entitat mitjançant la realització de concerts i espectacles, dedicats als socis i públic en general, ja sigui al local social o a qualsevol altre lloc escaient.

L’associació ORFEÓ DE SANTS està constituïda, com una entitat per fomentar el cant coral i la música i difondre l'art i la cultura, sense fins lucratius, polítics o religiosos, des del 8 de desembre de 1901.

Les finalitats artístiques i culturals són:

1 - La pràctica i desenvolupament del Cant Coral com especialitat de l’Art Musical, en totes les seves vessants pedagògiques, interpretatives i de creació.

2 - La pràctica i desenvolupament de la Música i, en especial, facilitar l’estudi, el procediment i la creació.

3 - La pràctica i desenvolupament de la Cultura i les Arts en totes les seves vessants.

4 - Promoure la música, les arts i la cultura com unes eines de millora i transformació social.

5 - Utilitzar els llenguatges artístics com mitjà d’integració i cohesió social.

6 - Cooperar i treballar en xarxa amb les institucions, nacionals i internacionals, per difondre la nostra Música, les Arts i la Cultura.

A) Per aconseguir les seves finalitats, l’Entitat realitzarà les activitats següents:

1 - El manteniment del cor “Orfeó de Sants”, format per veus mixtes, com a eix vertebrador de l’activitat coral de l’Entitat.

2 - El manteniment dels cors infantils i/o juvenils com instruments de formació i foment de futur de l’activitat coral de l’Entitat, i aquelles altres formacions corals adequades als seus fins.

3 - El manteniment d’una Escola de les Arts on es desenvolupin en especial la Música, el Teatre, la Dansa, la Literatura i totes les branques de les arts i la cultura, complementant les estructures de l’educació formal i reglada.

4 - El manteniment i desenvolupament d’aquelles activitats que suposin un reforç de les anteriors. No es permetrà cap activitat que pel seu caràcter socialment perjudicial sigui contrària als seus propòsits.

5 - Fer participar la ciutadania de les diferents creacions artístiques fetes en el si de l’Entitat mitjançant la realització de concerts i espectacles, dedicats als socis i públic en general, ja sigui al local social o a qualsevol altre lloc escaient.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora