ComunicacioASIF

Profile picture for user ComunicacioASIF

Associació Salut i Família

L’Associació Salut i Família és una entitat privada independent i sense ànim de lucre. La seva missió és assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió.

L’Associació Salut i Família és una entitat privada independent i sense ànim de lucre. La seva missió és assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió.

L’assistència i els serveis que desplega l’Associació Salut i Família abasten:

Les necessitats bàsiques de salut.
L’atenció de planificació familiar i la interrupció voluntària de l’embaràs.
L’orientació jurídica i psicosocial a l’àmbit de la vida familiar.
El suport a les relacions interculturals.
El suport a les necessitats socials bàsiques i a l’assentament.
Les famílies objecte de la finalitat de l’Associació Salut i Família són totes aquelles estructures primàries de suport per a la vida que cristal•litzen en formes plurals de convivència i, en conseqüència, inclouen, entre d’altres:

a) Diversitat d’origen, ètnia i nacionalitat: famílies natives, famílies immigrants, famílies de minories ètniques, famílies transnacionals.

b) Diversitat de composició sexual i generacional: famílies heterosexuals, famílies monoparentals, famílies reconstituïdes, famílies homosexuals, famílies reagrupades.

Els programes i serveis desenvolupats per l’Associació Salut i Família s’adrecen principalment a garantir l’equitat d’accés als bens públics, com ara la salut, l’educació, l’habitatge i la justícia, de les famílies i persones que es troben en situació vulnerable ó en risc d’exclusió social.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats passades

Eixample
El programa Accelerant la igualtat: palanca dels drets sexuals i reproductius

Activitats en què col·labora