Criteris de registre

Criteris de registre

Els col·lectius que poden registrar-se al Quèdequè són els següents:

  • Aquelles entitats amb seu a la ciutat de Barcelona que s’han constituït en fórmules jurídiques sense ànim de lucre (associacions, fundacions, federacions, confederacions, cooperatives sense ànim de lucre, etc.), excepte les organitzacions polítiques, sindicals i patronals (per tal d’evitar usos partidistes o per part d’organitzacions que actuen en un altre àmbit diferent del del temps de lleure, com és el laboral).
  • Equipaments municipals de gestió cívica, l’entitat gestora del qual es compromet a publicar exclusivament activitats impulsades o promogudes per entitats.
  • Xarxes i col·lectius sense ànim de lucre no constituïts, que tenen vocació de fomentar i enfortir la vida comunitària a la ciutat o oferir propostes a la ciutadania per a millorar les seves condicions de vida.

En aquests casos es podran registrar aquells col·lectius que, tant en la seva missió, objectius i funcionament com en les seves activitats (publicades o no a l’eina), són respectuosos i tenen vocació de promoure la igualtat de gènere, els drets humans, els drets de ciutadania, els drets de la infància, els drets dels animals i els drets i la dignitat de qualsevol persona. I que rebutgen qualsevol valor que atempti contra la dignitat humana o que es pugui interpretar com una discriminació per raons d’origen, ideològiques, religioses, culturals, socials, d’orientació sexual, d’identitat de gènere ni de cap mena.

També pots revisar les preguntes frequents.

En tots els casos, des de l’equip del Quèdequè es validarà que es compleix amb aquests criteris abans de donar d’alta el col·lectiu a l’eina. L’equip del Quèdequè (coordinat per Torre Jussana - Serveis per a associacions) es reserva el dret a vetar el registre a aquells col·lectius que no compleixin amb els criteris anteriorment exposats o que siguin sospitosos de desenvolupar pràctiques que puguin ser considerades delictives o sectàries.