FCEDF

Profile picture for user FCEDF

Federació Catalana d'Esports de persones amb Discapacitat Física

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment de les seves finalitats, les quals no són de caràcter lucratiu.

L’objectiu prioritari de la Federació és desenvolupar projectes i estratègies per treballar la normalització de les persones amb discapacitats físiques mitjançant l’esport.

La Federació Catalana d’Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) va ser creada l’any 1969 de la mà de Joan Palau i Francàs, qui va fer possible que en un moment determinat a casa nostra i a tot l’estat, l’Esport de Persones amb discapacitat inicies la seva singladura, com a resposta a la necessitat d’un grup de persones per tal de poder practicar l’esport adaptat a llurs discapacitats de forma organitzada.

És l’entitat encarregada de la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de les modalitats específiques i disciplines esportives reconegudes entre persones amb discapacitat física dins de l’àmbit de Catalunya.

Les associacions, clubs, agrupacions esportives, esportistes, usuaris, jutges, arbitres i tècnics que la componen són la seva raó de ser, motiu pel que no només ha d’atendre i satisfer les seves necessitats sinó que ha de ser capaç d’avançar-se a les expectatives dels seus membres mitjançant un contacte permanent que permeti avaluar la percepció que tenen ells sobre les seves activitats.

Des de la FCEDF volem promocionar i impulsar activitats com a eina d’integració de les persones que tinguin alguna discapacitat, en els diferents àmbits, com la rehabilitació, iniciació a l’esport, competició i alt nivell i altres activitats.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora