Linguapax

Profile picture for user Linguapax

Linguapax International

L'associació Linguapax International té per vocació preservar i promoure la diversitat lingüística arreu del món i aplegar les diferents comunitats lingüístiques al voltant de la convicció que les llengües, com a vehicles essencials de les expressions culturals i identitàries, poden i han de ser un factor de pau i de comprensió intercultural.

Linguapax -com a organització internacional fundada a Catalunya i amb estatus consultiu davant de la UNESCO-, treballa per promoure i liderar actuacions significatives a favor de la diversitat lingüística, de l’educació multilingüe i de la pau mitjançant el respecte a la diversitat cultural, tal com ha fet tradicionalment: assessorant governs i proposant materials i estratègies per a la consecució dels objectius fixats.

Línies d'acció:
- Promoció, coordinació i difusió de treballs, informes i recerques mitjançant la col·laboració entre acadèmics, experts, funcionaris governamentals i internacionals, educadors, periodistes i activistes a favor dels drets lingüístics.
- Sensibilització de la societat sobre la necessitat de preservar, respectar i revitalitzar la diversitat lingüística com a instrument per a la convivència i la cohesió social.
- Assessorament i acompanyament dels processos ideològics, polítics i legislatius favorables a la protecció de la diversitat lingüística i a programes de millora o revitalització de comunitats lingüístiques concretes.
- Suport especialitzat a administracions i empreses analitzant i dissenyant polítiques multilingües i impulsant programes interculturals
- Foment d'una educació multilingüe que inclogui les llengües locals, les llengües nacionals i les llengües internacionals mitjançant
iniciatives de formació del professorat, de renovació de les orientacions i mètodes pedagògics i de creació de materials didàctics.

Activitats

No hi ha cap activitat pendent de realitzar-se.

Activitats en què col·labora